Algemene voorwaarden

Diamond Gym

nader te noemen sportcentrum:

Het inschrijfgeld bedraagt €12,50 en het lesgeld per maand hangt af van uw gekozen abonnement. Deze dienen vooruit voldaan te worden op de eerste lesdag van elke maand. Niet op tijd betalen kan uitsluiting van de lessen tot gevolg hebben. Tussentijdse verhogingen van lesgelden worden door de leerling(e) stilzwijgend geaccepteerd. Betaling dient plaats te vinden voor de tiende van de maand. Bij nalatigheid wordt €7,50 aan administratiekosten doorberekend.

De overeenkomst is voor onbepaalde tijd doch minimaal 3 maanden en eindigt alleen als één der beide partijen dit opzegt. Bij niet tijdig opzeggen wordt de overeenkomst stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzeggen kan alleen per aangetekend schrijven, per email aan administratie@diamondgym.nl of mondeling bij een der gemachtigden van het sportcentrum. In het laatste geval zal het sportcentrum een bewijs van uitschrijving verstrekken met een handtekening en een stempel van het sportcentrum. Telefonische opzeggingen worden niet geaccepteerd. De lopende termijn(en) moet(en) voldaan zijn. Er geldt een opzegtermijn van twee (2) maanden. De opzegtermijn wordt bij inschrijving betaald. Bij nalatigheid der leerling(e) in deze komen de kosten van administratie gemaakt door het sportcentrum geheel voor de leerling(e).

Het lesgeld wordt ook voldaan als leerling(en) om welke reden(en) dan ook niet aan het ondewijs deelneemt, tenzij zij/hij hiervan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan het sportcentrum en hiervoor toestemming heeft gekregen middels een verklaring afgegeven door de sportschool. Bij niet tijdige voldoening van gelden of andere, komt de inning hiervan in handen van een incassobureau nader door het sportcentrum aan te wijzen. De kosten hieruit ontstaan en gemaakt door het sportcentrum komen voor rekening van de leerling(e).

De leerling(e) verklaart dat het onderwijs door haar/hem genoten wordt voor eigen verantwoording en zij/hij zal afzien van alle acties tegen het sportcentrum en/of leraar indien blessures verkregen worden tijdens, voor of na het onderwijs.

Het onderwijs wordt gegeven/genoten op de door het sportcentrum te bepalen uren/dagen. Met persoonlijke voorkeur wordt geen rekening gehouden. Het sportcentrum is gesloten op zon- en officiële feestdagen. Vakanties vallen zoveel mogelijk gelijk met de schoolvakanties. Het tijdperk waarin deze dagen of vakanties zijn, dienen door de leerling(e) normaal te worden voldaan. Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk en schriftelijk aan het sportcentrum bekend gemaakt te worden. Gebruik van eigen consumptie of handel van (sport)kleding en spierversterkende middelen is ten strengste verboden.